Lær dansk

Bøj verber her

Ugen, der gik

I ugens løb har jeg lavet følgende:

Hvad skete der i ugens løb?

Det her skete der i ugens løb / i ugen, der gik:

Dette skete i ugens løb / i ugen, der gik:

Der skete dette i ugens løb / i ugen, der gik:

I sidste uge var vi i Viborg hos min svigerforældre og brugte et par dage der. Det var dejligt at tilbringe et par dage hjemme hos dem, for det var godt vejr og solskin og næsten hver eftermiddag spiste vi aftensmad i haven. i går vendte vi hjem til Stidsholt. Det regnede næsten hele dagen. Mine svigerforældre bragte os/kørte os hjem og blev til middag hos os. Så (derefter/bagefter) vendte de tilbage til Viborg. Jeg stod tidligt op i dag for at gøre lidt rent i huset og putte tøj i vaskemaskinen. Efter frokost begyndte jeg at læse lidt dansk.

I morges stod jeg op klokken halv otte.

Sofia og jeg spiste morgenmad. Jeg drak en kop kaffe. Sofía drak et glas mælk. Vi spiste et miniflute og lidt smør. Sofía spiste også en banan.

Bagefter puttede jeg tøj i vaskemaskinen, så støvsugede jeg. Bagefter spiste vi frokost. Vi spiste lasagne. Vi spiste rester fra aftensmaden/ i aftes. Bagefter drak jeg en kop kaffe. Så lavede jeg mine lektier (tareas). Og nu snakker jeg til Anny på vídeo.

Hvad skal du lave bagefter?

Når Anders kommer hjem, skal vi spise aftensmad sammen. Nu skal jeg lave aftensmad. Jeg laver kylling og kartofler og gulerødder.

Anders kommer hjem klokken 7 (19). Han kommer fra København til Aalborg. Jeg skal ikke hente ham. Han har en bil i lufthavnen.

Inden Anders kommer hjem, vil Sofía og jeg gå en tur.

Angie vil fortælle om sin datter

Min datter hedder (jeda) Sofia. Hun er 4 år (or) (gammel) og…

Hun er en glad pige. Min mand (ægtemand) hedder Anders Thomsen.

Jeg har mange billeder af min familie. Andreas træner badminton. Han er professionel badmintonspiller. (Spela). Han har boet (ha vivido)

At have: tener/haber, jardín. Pag 49: perfecto. Siempre se usa en presente HAR

-ado/-ido: ender på -t

Mand og kvinde – varón y hembra  hombre y mujer

Spille: jugar al badminton – Tocar: spille et instrument

Spilde: caerse – Sofia spilder mælk på bordet

Spilde tid: perder el tiempo. Det er spild af tid

Jeg har studeret dansk i mange år. LLevo estudiando danés hace muchos años

Min lærer hedder Eva og hun er dansker og hun har boet i Spanien i mange år.

Jeg tror, (at) hun (stadigvæk) bor i Spanien (endnu): todavía

Hun forklarede altid (siempre) udtalen af R og d. (som er meget svært at udtale).

Med – Mad

Med dig (medai) contigo

Middag (meda) middagstid 12-1. jeg kommer hjem ved middagstid

EJERCICIOS

Lav sætninger med PERFECTO side 49 i la amarilla

En danés en perfecto siempre se dice HAR + el participio que termina en -t/-et

Yo quiero saber qué has hecho hoy y ayer …

Jeg har lavet nogle spørgsmål til dig:

 • Hvad har du lavet?
 • Hvor har du været?
 • Hvorfor har du gjort det? 
 • Hvem har du snakket med? Con quién/es
 • Hvor længe har du sovet?
 • Hvor meget har du brugt?
 • Hvordan er du kommet her?
 • Hvor mange har I været?
 • Hvornår er du stået op?
 • Hvilken kjole har du valgt at tage på?
 • Hvilket tøj har du taget på i dag?

Eksempler:

Hvad har du lavet i dag? Qué has hecho hoy

Jeg har: sujeto – verbal

-spist…morgenmad, frokost

-leget: med min datter

-set TV

-kom:  jeg kom i går klokken 12 – I går kom jeg klokken 12

Omvendt ordstilling: verbal sujeto

ved spørgsmål: Hvad har du gjort?

ved adverbier:

Og bagefter har jeg set …

I går så jeg noget i TV. Her kan man ikke sige perfektum

Fremtid – Futurum

I morgen efter morgenmaden kommer jeg igen.

Verber

https://da.bab.la/b%C3%B8jning/dansk/

infinitivpraesensimperfektumperfektum
væreervarhar været
haveharhavdehar haft
blivebliverblever blevet
villevilvillehar villet
fårfikhar fået
kommekommerkomer / har kommet
gårgiker / har gået
gøregørgjordehar gjort
kunnekankunnehar kunnet
skulleskalskullehar skullet
sigesigersagdehar sagt
seserhar set
måttemåttehar måttet
tagetagertoger taget / har taget
givegivergavhar givet
ståstårstodhar stået
holdeholderholdehar holdt
sættesættersattehar sat
viseviservistehar vist
brugebrugerbrugtehar brugt
videvedvidstehar vidst
trotrortroedehar troet
menemenermentehar ment
skeskersketwer sket
fortællefortællerfortaltehar fortalt
hørehørerhørtehar hørt
lavelaverlavedehar lavet
læggelæggerlagdehar lagt
skriveskriverskrevhar skrevet
siddesiddersadhar siddet
spillespillerspilledehar spillet
synessynessynteshar syntes
følgefølgerfulgtehar fulgt
begyndebegynderbegyndteer begyndt
kørekørerkørtehar kørt
stillestillerstiltehar stillet
tænketænkertænktehar tænkt
kaldekalderkaldtehar kaldt
ønskeønskerønskedehar ønsket
slåslårsloghar slået
leveleverlevedehar levet
føreførerførtehar ført
burdebørburdehar burdet
spørgespørgerspurgtehar spurgt
arbejdearbejderarbejdedehar arbejdet
skabeskaberskabtehar skabt
sendesendersendtehar sendt
faldefalderfaldter faldet
kendekenderkendtehar kendt
vælgevælgervalgtehar valgt
føle sigføler sigfølte sighar følt sig
betydebetyderbetødhar betydet
trækketrækkertrakhar trukket
samlesamlersamledehar samlet
venteventerventedehar ventet
forståforstårforstodhar forstået
gældegældergjaldthar gældt
betalebetalerbetaltehar betalt
nårnåedehar nået
prøveprøverprøvedehar prøvet
købekøberkøbtehar købt
boborboedehar boet
taletalertaltehar talt
læselæserlæstehar læst
svaresvarersvaredehar svaret
vendevendervendtehar vendt
vindevindervandthar vundet
sælgesælgersolgtehar solgt
hjælpehjælperhjalphar hjulpet
mødemødermødtehar mødt
forsøgeforsøgerforsøgtehar forsøgt
lærelærerlærtehar lært
heddehedderhedhar heddet
findefinderfandthar fundet
lydelyderlødhar lydt
passepasserpassedehar passet
klareklarerklaredehar klaret
kostekosterkostedehar kostet
startestarterstartedehar startet
søgesøgersøgtehar søgt
byggebyggerbyggedehar bygget
tælletællertaltehar talt
brydebryderbrødhar brudt
lukkelukkerlukkedehar lukket
aflevereaflevererafleveredehar afleveret
beskrivebeskriverbeskrevhar beskrevet
bestillebestillerbestiltehar bestilt
blæseblæserblæstehar blæst
besøgebesøgerbesøgtehar besøgt
cyklecyklercykledeer / har cyklet
dansedanserdansedehar danset
drejedrejerdrejedehar drejet
drikkedrikkerdrakhar drukket
elskeelskerelskedehar elsket
flytteflytterflyttedeer / har flyttet
flyveflyverfløjer / har fløjet
frysefryserfrøshar frosset
fortsættefortsætterfortsattehar forsat
glemmeglemmerglemtehar glemt
gentagegentagergentoghar gentaget
gidegidergadhar gidet
glæde sigglæder sigglædede sighar glædet sig
huskehuskerhuskedehar husket
hilsehilserhilstehar hilst
hentehenterhentedehar hentet
invitereinvitererinviteredehar inviteret
kiggekiggerkiggedehar kigget
lejelejerlejedehar lejet
legelegerlegedehar leget
liggeliggerhar ligget
løbeløberløber / har løbet
lånelånerlåntehar lånt
låselåserlåstehar låst
opleveopleveroplevedehar oplevet
oversætteoversætteroversattehar oversat
ankommeankommerankomer ankommet
aftaleaftaleraftaltehar aftalt
bede ombeder ombad omhar bedt om
besluttebeslutterbesluttedehar besluttet
bestemmebestemmerbestemtehar bestemt
diskuterediskutererdiskuteredehar diskuteret
drømmedrømmerdrømtehar drømt
ejeejerejedehar ejet
forklareforklarerforklaredehar forklaret
grinegrinergrinedehar grinet
grædegrædergrædhar grædt
gå i stykkergår i stykkergik i stykkerer gået i stykker
hostehosterhostehar hostet
håbehåberhåbedehar håbet
kyssekysserkyssedehar kysset
kunne lidekan lidekunne lidehar kunnet lide
lede efterleder efterledte efterhar ledet efter
lignelignerlignedehat lignet
manglemanglermagledehar manglet
misforståmisforstårmisforstodhar misforstået
mistemistermistedehar mistet
nydenydernødhar nydt
plejeplejerplejedehar plejet
parkereparkererparkeredehar parkeret
regneregnerregnedehar regnet
rejserejserrejstehar rejst
reparerereparererrepareredehar repareret
rækkerækkerraktehar rakt
ringeringerringedehar ringet
rygerygerrøghar røget
rydde oprydder opryddede ophar ryddet op
råberåberråbtehar råbt
underviseunderviserundervistehar undervist
udtaleudtalerudtaltehar udtalt
vekslevekslerveksledehar vekslet
vaskevaskervaskedehar vasket
vågnevågnervågnedeer vågnet
være nødt tiler nødt tilvar nødt tilhar været nødt til
varevarervaredehar varet
sejlesejlersejledehar sejlet
skinneskinnerskinnedehar skinnet
slappe afslapper afslappede afhar slappet af
smagesmagersmagtehar smagt
stoppestopperstoppedeer stoppet
spisespiserspistehar spist
sovesoversovhar sovet
studerestudererstuderedehar studeret
stormestormerstormedehar stormet
tjenetjenertjentehar tjent
tabetabertabtehar tabt
tegnetegnertegnedehar tegnet
undersøgeundersøgerundersøgtehar undersøgt
underskriveunderskriverunderskrevhar underskrevet
ædeæderådhar ædt
åbneåbneråbnedehar åbnet
forskeforskerforskedehar forsket
InfinitivPræsensImperfektumPerfektumEksempel
at bedebederbadhar bedtHan beder til Gud
at betydebetyderbetødhar betydetHvad betyder “kuglepen” på dansk?
at bidebiderbedhar bidtHunden bed mig i foden
at bindebinderbandthar bundetHan binder aldrig sine snørebånd.
at blivebliverblever blevetDet bliver koldt nu.
at bristebristerbraster bristetHåbet brast.
at brydebryderbrødhar brudtHan bryder sig ikke om, hvad andre tænker
at burdebørburdehar burdetMan bør ikke slå sine børn.
at bydebyderbødhar budtVil du byde kartoflerne rundt?
at bærebærerbarhar båretHan bærer sin kones kuffert.
at dragedragerdroger dragetDe er draget i krig.
at drikkedrikkerdrakhar drukketDe drikker te om aftenen.
at drivedriverdrevhar drevetHan driver rundt og laver ingenting.
at faldefalderfaldter faldetDer er faldet 10 centimeter sne.
at farefarerforer faretHun for ud af døren.
at findefinderfandthar fundetHar du fundet din bog?
at flydeflyderflødhar flydtDet flyder med gamle aviser i lejligheden.
at flyveflyverfløjhar fløjetFuglen er fløjet.
at fortrydefortryderfortrødhar fortrudtDe fortrød, at de ikke havde taget varmt overtøj på.
at frysefryserfrøshar frossetDet frøs 10 grader i nat.
at fygefygerføghar føgetSneen føg, så vi ingenting kunne se.
at fåfårfikhar fåetDe fik stegt kylling til aftensmad.
at gidegidergadhar gidetGider du lige lukke døren?
at givegivergavhar givetHun gav ham en ny jakke.
at glideglidergleder gledetHan gled på det glatte fortov.
at gnidegnidergnedhar gnedetHun gned sin ømme arm.
at gribegribergrebhar grebetHan griber bolden.
at grædegrædergrædhar grædtBørnene græder, fordi de er bange.
at gydegydergødhar gydtLaksen gyder højt oppe.
at gysegysergøshar gystVi gøs over filmen.
at gældegældergjaldt—————Gælder denne lov for Grønland?
at gågårgiker gåetDe gik hjem klokken 4.
at haveharhavdehar haftHan har 5 børn.
at heddehedderhedhar heddetDe hedder Jørgensen til efternavn.
at hivehiverhevhar hevetHan hev sin kammerat op af søen.
at hjælpehjælperhjalphar hjulpetHun hjælper sin mor.
at holdeholderholdthar holdtHan holdt godt fast i sin mors hånd.
at hængehængerhanghar hængtDin jakke hænger i gangen.
at jagejagerjoghar jagetKatten har jaget hunden ud af haven.
at klingeklingerklanghar klingetKirkeklokken klinger smukt.
at knibekniberknebhar knebetHun kneb sig i armen for at se om hun var vågen.
at kommekommerkomer kommetDe kommer hjem klokken halv otte.
at krybekryberkrøber krøbetSweateren krøb i vask.
at kunnekankunnehar kunnetHan kan spille guitar.
at kvædekvæderkvadhar kvædetSkal vi kvæde en vise?
at ladeladerlodhar ladetVi lader ham blive siddende.
at lelerlohar let (leet)De lo højt og længe.
at lideliderledhar lidtHan lider af sukkersyge.
at liggeliggerhar liggetHan lå på hospitalet i 4 dage.
at lydelyderlødhar lydtDet lyder godt!
at lyvelyverløjhar løjetDe løj om barnets alder.
at læggelæggerlagdehar lagtJeg lagde bogen på bordet.
at løbeløberløber løbetHan løb hjemmefra som 13-årig.
at måttemåttehar måttetDu må ikke ryge i klassen.
at nydenydernødhar nydtVi nød det gode vejr.
at nysenysernøshar nystHan nøs i 10 minutter.
at pibepiberpebhar pebetHunden peb ynkeligt.
at rideriderredhar redetHun rider en tur hver dag.
at riveriverrevhar revetVi river havegangen.
at rygerygerrøghar røgetHan røg 40 cigaretter på en aften.
at seserhar setHar du set dagens avis?
at siddesiddersadhar siddetDe sad i stuen og så fjernsyn.
at skrideskriderskreder skredetVognen skred i svinget.
at skrigeskrigerskreghar skregetBørnene skriger dagen lang.
at skriveskriverskrevhar skrevetDe skrev et postkort.
at skulleskalskullehar skulletVi skal hjem klokken 3.
at skydeskyderskødhar skudtHan skød en hare i skoven.
at skæreskærerskarhar skåretHun skar et franskbrød i skiver.
at slibesliberslebhar slebetJeg sliber mine knive.
at slideslidersledhar slidtDe sled hårdt i det hver dag.
at slåslårsloghar slåetDe slog aldrig deres børn.
at smidesmidersmedhar smidtJeg har smidt de gamle aviser ud.
at snydesnydersnødhar snydtDe snød til eksamen.
at sovesoversovhar sovetHan sover altid godt om natten.
at spindespinderspandthar spundetKatten spinder og har det godt.
at springespringerspranger sprungetBøgen sprang ud i går.
at sprækkesprækkerspraker sprukketDen gamle violin er sprukket.
at stigestigersteger stegetHuspriserne stiger hver dag.
at stikkestikkerstakhar stukketHun er blevet stukket af en myg.
at stinkestinkerstankhar stinketLossepladsen stinker.
at stjælestjælerstjalhar stjåletMan må ikke stjæle!
at strygestrygerstrøghar strøgetJeg gider ikke stryge mit tøj.
at ståstårstodhar ståetVi stod op klokken 5.
at svidesvidersvedhar svedetHun sved altid havregrøden.
at svindesvindersvandter svundetAnden svandt ind til ingenting i ovnen.
at syngesyngersanghar sungetVi synger en sang.
at synkesynkersankhar sunketSkibet sank på meget kort tid.
at sælgesælgersolgtehar solgtHan har solgt sin motorcykel.
at tagetagertoghar tagetVi tager toget til Aalborg i morgen.
at tietiertavhar tietVi tier stille, når vi ser film.
at træffetræffertrafhar truffetHar du truffet Bill Clinton?
at trækketrækkertrakhar trukketHan trækker cyklen hjem, for han har ikke lys på.
at turdetørturdehar turdetTør du gå alene på gaden, når det er mørkt?
at tvingetvingertvanghar tvungetDe tvinger sig til at spise den dårlige mad.
at villevilvillehar villetVil du hjælpe mig?
at vindevindervandthar vundetHan har vundet i Lotto.
at vridevridervredhar vredetDu har ikke vredet karkluden ret godt.
at væreervarhar væretHan er ikke hjemme nu.
at ædeæderådhar ædtSvin æder, mennesker spiser.

Jeg vil arbejde med opgaverne

Click to listen highlighted text!