Cubanos (i-bog)

©e-Studiar – Forlaget EA – Anny Holmgaard: Cubanos

©Forlaget EA. 2. udgave 2004
Forfattere: Anny Holmgaard
ISBN: 978-87-89090-15-2
Fotos: Anny Holmgaard
Al kopiering opgives til CopyDan.

Forord

Cubanos er lavet på baggrund af interviews med bl.a. Magdalena Echevarría Mora. Der er interviews med hende, hendes søn Andy, hendes far Jorge, samt kunstnerne Carlos og Cándido. De videointerviews og ubearbejdede tekster, som bogen bygger på, er udkommet i bogen Mosaico cubano med tilhørende videoer til. Materialet findes her på portalen.

Magdalena har endvidere bidraget til bogens første informative sider.

Ved datidsformerne har jeg skrevet præteritum (præt.) samt imperfektum (imperf.). Ved de andre verbaltider såsom førnutid, førdatid samt passiv henvises til grammatisk oversigt bag i bogen. De der har La amarilla kan søge efter grammatisk forklaring der.

Bogen udkom i 2000 og der er sket en del ændringer i forholdene i Cuba siden da.

På side 50 er der grammatiske forklaringer til noterne, du finder undervejs.

Anny Holmgaard

Fakta om Cuba

Cuba er den største ø i Caribien. Den har et areal på 110 860 km2 (Danmark: 43 095 km2).
Befolkningstallet er ca. 11 millioner (Danmark: ca. 5 mill.). Hovedstaden er Havana med ca. 2 millioner indbyggere. (København: ca. 1 mill.). Øen ligger ca. 150 km. syd for Florida og ca. 200 km. øst for Mexico (Yucatánhalvøen). Det officielle sprog er spansk, og mønten hedder Peso CUP, men der findes også en omsættelig valuta, der hedder CUC.

På Cuba finder man nogle af verdens smukkeste strande med hvidt sand og koralrev. Klimaet er tropisk med to årstider: Tørtiden (La Seca) fra november til april, og regntiden (La Lluvia) fra maj til oktober. Voldsomme orkaner i regntiden har i tidens løb skabt store ødelæggelser på øen. Gennemsnitstemperaturen er 25,50 (Danmark: 7,70).

Jorden er meget frugtbar, og der dyrkes den bedste tobak i verden, foruden sukkerrør, kaffe, ris, bananer, citrusfrugter samt mange andre frugter og grøntsager.

Cubas vigtigste eksportvarer er rom og cigarer. Den vigtigste indtægtskilde er imidlertid turismen. Cuba udvinder lidt olie, og er en af verdens største eksportører af nikkel. Desuden udvindes der kobber, krom og jern på øen.

Cuba var et af de første lande, der blev erobret af spanierne i 1600-tallet. Øen var en spansk koloni indtil 1902, hvor landet opnåede uafhængighed.

I 1959 blev diktatoren Batista styrtet ved en revolution. De revolutionære blev ledet af Fidel Castro Ruz (også kaldet El Comandante), som overgav magten til sin bror i 2008. Fidel Castro døde i 2016. Cuba blev omdannet til en socialistisk stat og jord, ejendom og industri blev nationaliseret. Da der var mange amerikanskejede firmaer i landet, og disse fik frataget deres ejendomme uden kompensation, indførte USA en handelsembargo over for landet i 1961. Også mange cubanere rejste i eksil efter Fidel Castros magtovertagelse, og en del af disse, og deres efterkommere, ønsker at vende tilbage og overtage magten på Cuba. Mange rejser også i dag til USA for at opnå mere frihed og en højere levestandard.

Efter embargoen så Cuba sig nødsaget til at finde nye handelspartnere. Man modtog igennem mange år økonomisk støtte fra Sovjetunionen, som aftog cubanske varer, specielt sukker. Til gengæld fik cubanerne olie og maskiner.

Efter ”murens fald” forsvandt imidlertid hjælpen fra USSR, og i 1990 så Fidel Castro sig nødsaget til at indføre rationering på de vigtigste varer. Med denne specielle periode blev cubanerne udstyret med et rationeringskort, Libreta, som de skulle vise, når de købte ind. Hver cubaner fik nu tildelt en bestemt mængde af bl.a grøntsager, frugter, brød, ris, æg og kød. Sidstnævnte er der stadig stor mangel på, men også sæbe, medicin og skoleartikler er mangelvarer.

For at afhjælpe den dårlige økonomi begyndte Cuba at satse mere og mere på turismen. Der blev indgået aftaler med udenlandske selskaber og hotelkæder om fælles opførelse og drift af hoteller og andre turistattraktioner. Endvidere tillod man, at private åbnede restauranter, de såkaldte Paladares, i deres lejligheder Værelsesudlejning i de private Las Casas Particulares, samt privat taxakørsel, i såvel bil som på cykel, blev også tilladt.

De private erhvervsdrivende betaler en særlig skat til staten. Den beløber sig til ca. 100 $ pr. måned for dem, der lejer værelser ud, uanset hvor meget de tjener. Nogle cubanere finder skattesystemet lidt barskt, da de kan have underskud i de måneder, der ikke er så mange turister. Da turismen er så vigtig, gør man meget for, at turisterne skal føle sig trygge i landet. I foråret 1999 indførte man bl.a. mere politi på gaderne for at forhindre overfald på turisterne.

I næsten alle butikker kræves der en speciel Peso Convertible CUC, som har en væri af 6 kr. Der kan købes varer i ”CUC-butikkerne” foruden de specielle Bodegas, hvor der kræves rationeringsmærker.

Den almindelige cubaner tjener sin løn i cubanske pesos og må købe sig til de dyre CUC, hvis der skal købes varer som f.eks. tøj og sko og sæbe. Trods de store afsavn m.h.t. kød, medicin, vitaminer og luksusvarer virker cubanerne glade. Specielt de ældre cubanere sammenligner med de fattiges elendighed før revolutionen. I dag er cubanerne dog blevet mere og mere utilfredse med systemet.

Boligen kan gå i arv til familie eller gode venner. Det samme sker med jorden, som bønderne får tildelt gratis mod at give noget af høsten til staten. Der fandtes ingen husleje i Cuba tidligere. Man skulle dog betale for gas, vand og el. Det udgør et lille beløb, der svarer til ca. 1/10 af en løn. Det sker periodevis, at man fra statens side må lukke for såvel strøm som vand p.g.a. rationeringen. Myndighederne advarer da folk i forvejen, så man har chancen for at tappe vand. Der bor ofte flere familier i hvert hus. Det er almindeligt, at flere generationer bor sammen. Dog findes en lov, der påbyder staten at finde bolig til cubanerne, hvis der bor for mange i hver lejlighed, eller hvis boligen er i en for dårlig stand. Derfor er der ingen hjemløse.

Et af de store problemer på Cuba er transporten. Det skyldes bl.a. mangel på brændstof. På landet ser man ofte lange køer af cubanere, der venter på at blive taget op. Der er en lov, som påbyder lastvogschauffører at tage passagerer med. De skal lave en rute, Hoja de Ruta, så man ved, hvor de kører hen. Man ser derfor ofte en åben lastbil fyldt med cubanere på ladet. Busserne er også overfyldte. I byerne så man tidligere de kæmpestore busser, Camellos, som kunne rumme op til 250 mennesker. De offentlige transportmidler er billige. En bybusbillet koster 20 centavos (7 øre) for cubanerne. For turisterne er det dog dyrere.

Foruden boligen er alt næsten gratis på Cuba. Det gælder al uddannelse, sportsaktiviteter, hospitaler, lægehjælp etc. Selv medicinen er gratis. Efter 1990 har cubanerne dog måttet lide afsavn m.h.t. vitaminer, medicin samt andre medikamenter, der skal importeres.

Siden revolutionen har den cubanske regering således sikret store fremskridt på såvel skole- som sundhedsområdet.

Gamle biler fra 50’ erne er et
almindeligt syn

Et stortstilet alfabetiseringsprogram har sikret, at alle kom til at lære at læse og skrive. Folket skulle være oplyst som et led i at udvikle landet, så der blev indført uddannelse til alle, også voksne, og oprettet biblioteker, skoler samt gymnasier overalt på øen. I dag er der næsten ingen analfabeter på Cuba. Cuba ligger på niveau med Danmark, hvad dette angår. Cuba er et af de lande i verden, der har flest lærere ansat pr. elev. Børnene kommer i børnehave, Círculos infantiles, når de er 6 måneder.

Her kan de gå til de er 5 år. Derefter starter de i skolen. Der er ti års skolepligt. Skolesystemet består af Primaria, som er underskolen fra 6-12 år, dernæst følger 3 års mellemskole, Secundaria fra 12-15 år, og endelig Preuniversitario, fra 15-18 år, der er en forberedelse til en videregående uddannelse. Man forsøger at kombinere teori med praktisk arbejde. Pre-eleverne kommer f.eks. i en periode ud på landet for at lære om landbrugsproduktion. Regeringen sørger for, at eleverne får uniformer. Røde til Primaria, gule til Secundaria og blå til Pre.

Sundhedsvæsenet er blevet så udviklet, at Cuba i dag har nogle af verdens bedst uddannede læger, og der er langt færre patienter pr. læge end i Danmark. Gennemsnitslevealderen er på niveau med Danmark, og børnedødeligheden er en af de laveste i verden.

Efter revolutionen blev udenlandske præster udvist og landet erklæret ateistisk. Godt nok var kirken tilladt, men nogle sekter blev forbudt. F.eks. Jehovas Vidner, da denne religion ikke harmonerede med den politik, der føres på Cuba. Den mest populære religion er den afrikanske Santería. Denne religion blev forbudt af spanierne efter deres erobring, men cubanerne lod som om de dyrkede katolicismen og dyrkede i stedet for deres Santería i smug. Også protestantismen er udbredt på Cuba. Der findes bl.a. godt 50 protestantiske kirker på øen.

Cuba har gjort meget for at udvikle sportsstjerner, og har gjort sig internationalt kendt. Det gælder
navnlig boksere, kvindelige volleyballspillere og atleter. Der er fri entré til sportsbegivenheder, og

cubanerne har fri adgang til alle sportsfaciliteter. Den cubanske nationalsport er baseball. Sport er i det
hele taget en stor del af den cubanske kultur. Bl.a. dyrker en halv million cubanere 38 forskellige slags sportsgrene.

I Cuba er der ingen race- og kønsdiskrimination. Kvinder får de samme jobs som mændene. Nogle
kvinder har en høj position inden for hæren eller regeringen. Traditionelt har der ikke været arbejdsløshed på Cuba. Man har forsøgt at finde arbejde til alle, og ofte ansat flere end nødvendigt på en arbejdsplads. Får man ikke anvist arbejde, betaler staten understøttelse.

Der er en høj skilsmisserate på Cuba, selvom man tillader, at unge bor sammen før ægteskabet. På Cuba indførte man allerede fri abort i 1965.

Cuba er kendt for sin dans og musik, der bærer præg af både afrikansk, caribisk og spansk kultur. Internationalt er Cuba også kendt for sin ballet. Indenfor musikken afspejler den afrikanske indflydelse sig i brugen af trommer. Kendte genrer er Rumbaen, Cha Cha Cha´en og Son´en.

Cuba har ingen helligdage, men har i stedet revolutionære festdage: f.eks. den 1. januar, frihedsdagen, samt 1. maj, arbejdernes internationale kampdag. I juli holdes der fri i 4 dage for at fejre El Día de la Rebeldía Nacional, og den 10. oktober er cubanernes uafhængighedsdag.

Når en cubaner dør, bringes liget til et slags kapel, hvor familie og venner våger over den døde natten over. Dagen efter mødes man til en højtidelighed. Begravelsen kan foregå fra om morgenen til hen på eftermiddagen). Liget lægges derefter i en betonniche, som mures til. For at spare plads bliver nicherne, Nichos, anbragt oven på hinanden.

Informaciones sobre Cuba
Fidel Castro y el triunfo de la revolución

Los cubanos le1) llaman El Comandante en Jefe, y lo2) han respetado mucho. Ha estado3) en el poder desde el año 1959, el año de la revolución cubana. (En el año 2008 le da el poder a su hermano Raúl Castro que se lo da a Miguel Díaz-Canel en 2019.

Fidel Castro muere en 2016). Su idea es que todos deben4) tener los mismos derechos y las mismas posibilidades sociales y económicas. Aunque Cuba es un país pobre, ha apoyado3) a muchos países tan pobres o más pobres que Cuba. Antes del triunfo revolucionario los ricos tenían todo, los pobres no tenían nada5). En el campo se6) vivía mal. La tierra no era7) del campesino, era del terrateniente. Con el triunfo de la revolución, a través de una ley llamada8) La Histórica Ley de la Reforma Agraria, a cada persona se6) le1) dio el derecho de cultivar un porcentaje de la tierra. La tierra todavía pertenece al estado y los campesinos no la9) pueden vender. Ellos deben4) dar una parte de su cosecha a la población para que se alimente10).

Che Guevara.

Che Guevara no era cubano sino de nacionalidad argentina, pero luchaba en Cuba contra la dictadura de Batista. Che es una figura legendaria por su internacionalismo. El tenía la idea de que debe4) haber paz entre los hombres del mundo y debe haber harmonía entre todos los estados, porque tenemos que4) tener un solo mundo.

sobre om
triunfo m triumf, sejr
llamar kalde
poder m magt
desde siden
deber at skulle
mismo samme
derecho m rettighed
aunque selv om
apoyar støtte
país m land
pobre m fattig
antes de før
rico rig
tenían de havde
(imperfektum af tener)
nada intet
campo m land (på landet)
se man
vivía levede
(imperfekt. af vivir)
mal dårligt
tierra f land, jord
era var (imperfektum af ser)
campesino m bonde, landmand
terrateniente m godsejer
a través de gennem
ley f lov
llamado kaldet
agraria landbrugs-
cada hver
dio gav (præteritum af dar)
derecho ret
porcentaje m % procentdel
todavía stadig
pertenecer tilhøre
vender sælge
parte f del
cosecha f høst
alimentarse ernære sig
sino men (derimod)
pero men
luchaba kæmpede
(imperfektum af luchar)
por p.g.a.
internacionalismo m
verdenssocialisme
tenía havde
(imperfektum af tener)
debe haber skal være
paz f fred
estado m stat

mundo m verden

Preguntas:

 1. ¿Cómo se llama el presidente actual de Cuba?
 2. ¿Cuál es la idea de Castro y de Che Guevara?
 3. ¿Cómo se llama este tipo de política?
 4. ¿Qué ha pasado en Cuba después del año 1959?
 5. ¿Qué es una reforma agraria?

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

presidente – El Comandante en Jefe – respetar – estar en el poder – la revolución – idea – igualdad – mismos derechos – posibilidades sociales y económicas – apoyar – pobre – triunfo revolucionario – campesino – tierra – ley – cultivar – dar cosecha – alimentarse – luchar – paz – armonía – mundo

Ejercicios: Pronombres (La amarilla página 21-29)

¡Traduce! Genstandsled eller Hensynsled? Lo/los/la/las/le/les

 1. Los cubanos _ llaman El Comandante a Fidel Castro.
 2. Ellos _ respetan.
 3. (El poder) _ ha tenido desde 1959.
 4. (Los países pobres) _ ha apoyado.
 5. Castro _ dio la tierra a los campesinos
 6. Ellos _ llaman La Histórica Ley. (la ley)
 7. (La tierra) _ cultivan los campesinos.
 8. No _ pueden vender. (la tierra)
 9. Los campesinos __ dan la cosecha (a la población).
 10. (Las casas) no _ pueden ni vender ni comprar.

Ejercicios: Præteritum eller Imperfektum? La amarilla páginas 55-60.

 1. En 1959 __ (haber) una revolución en Cuba.
 2. Fidel Castro __ (llegar) al poder en 1959.
 3. Su idea _(ser) que todos deben tener los mismos derechos.
 4. En el campo se __(vivir) mal.
 5. El les _(dar) el derecho de cultivar la tierra (a los campesinos).
 6. Che Guevara _(ser) argentino.
 7. El __(tener) las mismas ideas que Fidel Castro.
 8. El __(luchar) en muchos países de Latinoamérica.
 9. Muchos cubanos __(ir) al extranjero.
 10. Ellos no __(compartir) las ideas de Fidel Castro.
La propiedad

En Cuba la propiedad es colectiva. Antes de la revolución existía propiedad privada, pero era de los ricos. Cuando la revolución triunfó, Fidel Castro hizo11) propietarios a todos los ciudadanos. El estado le1) entrega una casa al cubano, por estímulo a la labor en el trabajo, pero no la9) pueden ni vender ni comprar. No hay alquiler, pero los gastos, como gas, electricidad y agua son desde 10 hasta unos 25 pesos al mes.

La vivienda siempre ha sido3) un problema para el estado, porque cuando la población aumenta, el estado tiene la obligación de buscar una habitación. En Cuba nadie5) vive en la calle, pero muchas veces12) dos familias viven en la misma casa. Casi todas las casas tienen electricidad y agua corriente. Tienen también televisor y frigorífico.

propiedad f ejendom(sret)
existía fandtes
(imperfektum af existir)
cuando da
triunfó sejrede
(præt. af triunfar)
hizo gjorde (præt. af hacer)
propietario m ejer
ciudadano m borger
entregar overgive
comprar købe
estímulo m værdsættelse
labor f anstrengelse, arbejde
no..ni hverken..eller
alquiler m husleje

1 peso = 35 øre
(En månedsløn: ca. 80 kr).
vivienda f bolig
siempre altid
ha sido har været
población f befolkning
aumentar vokse, stige, tage til
obligación f pligt, forpligtelse
buscar finde
habitación f bolig
nadie ingen
calle f gade
vez f gang
mismo samme
agua corriente f rindende vand
frigorífico m køleskab

Casas Particulares – Paladares.

Los cubanos tienen la posibilidad de alquilar habitaciones en su casa a los turistas, pero tienen que4) informar al estado y pagar una contribución. Se6) les13) ha dicho3) (a los ciudadanos que tienen casas bonitas y confortables) que pueden tener huéspedes. Pero tienen que4) comprometerse a cuidar la salud y el bienestar del14) turista. Estas casas se llaman Casas Particulares.

Por la necesidad económica, el estado permite los Paladares, que son restaurantes privados. El dueño del paladar compra los productos al estado para garantizar que los productos sean15) de óptima calidad, que el turista no tenga15) problemas de malezas, envenenamiento, etc.

Los que no tienen este anuncio, no tienen derecho a arrendar.

particular privat-
paladar m privat restaurant
alquilar leje
pagar betale
contribución f afgift
ha dicho har sagt
huésped m logerende
comprometerse forpligte sig
cuidar passe på
salud f sundhed
bienestar m trivsel

necesidad f nødvendighed
permitir tillade
dueño m ejer
garantizar garantere
sean er (konjunktiv af ser)

óptimo optimal
calidad f kvalitet
tenga får (konjunktiv af tener)
maleza f sygdom
envenenamiento m
forgiftning
arrendador m udlejer
inscripto indskrevet
arrendar udleje

Preguntas:

 1. ¿Cómo es la propiedad en Cuba? ¿Cómo es en Dinamarca?
 2. ¿Un cubano puede comprar tierra y casa?
 3. ¿Cómo viven los daneses? ¿Viven algunos daneses en la calle?
 4. ¿Algunos alquilan casas a los turistas en Dinamarca?
 5. ¿Por qué el dueño de un Paladar tiene que comprar los alimentos al estado?

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

propiedad – colectivo – privado – propietario – ciudadano – entregar –
vivienda – estímulo – alquiler – problema – estado – población – aumentar
obligación – buscar – habitación – vivir en la calle – posibilidad – alquilar –
informar – pagar – contribución – cuidar – salud – bienestar – turista – necesidad
económico – permitir – dueño – paladar – garantizar – producto – calidad

Ejercicios: Udtal det spanske ord! Find de danske ord! ¡Traduce!

El embargo comercial

Los Estados Unidos, vecinos de Cuba, no están de acuerdo con la política cubana. Por eso siempre se han dedicado a impedir el paso de productos a Cuba. Ese bloqueo económico ha sido incrementado16) desde 1961 cuando EE.UU. rompió sus relaciones con Cuba. Todavía presionan a los países que comercian con Cuba.

El desempleo

El desempleo no existe después del triunfo de la revolución, porque el gobierno se encarga de dar empleo a todos los trabajadores, incluso a los que no están titulados17). El estado paga el paro de una empresa, cuando p.ej. no hay material que permita18) la continuación de trabajo. No paga el paro a los trabajadores que están en huelga o que no quieren trabajar.

embargo m boycut
comercial handels-
Los Estados Unidos USA
vecino m nabo
estar de acuerdo være enig
dedicarse a begive sig af med
impedir forhindre
paso m passage
bloqueo m blokade
incrementado vokset
EE.UU. USA
rompió brød (præt. af romper)
relación f forbindelse
todavía stadig
presionar lægge pres på
comerciar handle

desempleo m arbejdsløshed
después de efter
gobierno m regering
encargarse de sørge for

dar empleo give arbejde, job
incluso inklusive
titulado uddannet
pagar betale
paro m
arbejsløshed/(understøttelse)
empresa f firma
p.ej. (por ejemplo) f.eks.
permitir tillade
continuación f fortsættelse
trabajo m (et) arbejde
trabajador m arbejder
huelga f strejke

Preguntas:

 1. ¿Por qué Los Estados Unidos impiden el paso de productos a Cuba?
 2. ¿Los estadounidenses pueden visitar a Cuba?
 3. ¿Los estadounidenses pueden comprar productos cubanos?
 4. ¿Hay mucho desempleo en Cuba/en Dinamarca?
 5. ¿El estado en Dinamarca paga a un danés que no quiere trabajar?

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

embargo – comercial – vecino – estar de acuerdo con – dedicarse a – impedir
paso – producto – bloqueo – incrementar – romper relaciones – presionar
comerciar – desempleo – existir – gobierno – encargarse de – dar empleo
trabajador – titulado – estado – pagar – paro – empresa – permitir – huelga

Ejercicios: Find de engelske ord! De ender på: -tion/-sion eller –ty. ¡Traduce!

La igualdad

En Cuba hay igualdad. Antes de la revolución había mucho racismo. Los negros trabajaban como esclavos.
Siempre ha sido considerada16) una raza más baja en cualquier lugar del mundo. En Cuba, ser negro tiene el mismo valor que ser blanco, y las mujeres tienen también los mismos derechos y posibilidades que los hombres.

Los jubilados y el salario mínimo

Los hombres trabajan hasta los 60 años y las mujeres hasta los 50, pero muchos continúan19) activos en diferentes labores. Los jubilados reciben un sueldo no muy elevado, pero tienen gratis la medicina, y la mayor parte vive con la familia o en asilos. Un salario mínimo mensual para un trabajador es de unos 148 pesos y un salario máximo es de 429 pesos.

(Cubansk månedsløn: 50-150 kr. pr. md. – Dansk timeløn: 80 kr.)

igualdad f lighed
había var der – der var
(imperfektum af haber/ hay)

trabajaban de arbejdede
(imperfektum af trabajar)
esclavo m slave
considerado betragtet som
raza f race
bajo mindreværdig
cualquier hvilket som helst
lugar m sted
valor m værdi
también også

jubilado m pensionist
salario mínimo m mindsteløn
continuar fortsætte
diferentes forskellige
labor f arbejde
recibir modtage, få
sueldo m (måneds)løn
elevado høj
la mayor parte størsteparten
asilo m alderdomshjem
mensual måneds-

Preguntas:

 1. ¿Cómo es el racismo en Cuba?
 2. ¿Hay mucho racismo en Dinamarca/Los Estados Unidos?
 3. ¿Los jubilados daneses reciben un sueldo y tienen gratis la medicina?
 4. ¿A qué edad se jubilan los daneses?
 5. ¿Cuál es el salario mínimo y un alquiler en Dinamarca?

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

igualdad – racismo – negros – esclavo – considerar – raza baja – mundo – valor – jubilado – salario mínimo – activo – labor – recibir – sueldo – elevado – gratis – medicina – vivir – familia – salario mínimo/máximo mensual

Ejercicios: Gæt betydningen af navneord/udsagnsord ved at fjerne e!

La salud

En Cuba el sistema de la salud es muy bueno, porque todos los cubanos tienen las mismas posibilidades de ir a un hospital o a un médico. Todo es gratis. Hay muchos médicos, pero a causa del embargo, tienen carencia de medicamentos, instrumentos, etc.

La educación

Toda la educación en Cuba es gratuita y obligatoria. Hay una organización que se llama Atención de Menores. En cada zona hay una persona que se encarga de ir a la escuela y ver qué niño falta, cuántos días, y por qué. Se6) cita a20) sus padres y ellos tienen que dar razón del motivo.
En Cuba hay un buen nivel educativo, porque hay que4) aprender un oficio para poder desarrollar el país.
Pero el problema es que faltan útiles escolares.

Cuba es uno de los países del mundo con mayor número de maestros por habitante.
Las cifras estadísticas señalan que existe un profesor por cada 14 estudiantes. En Cuba no hay analfabetos.

Cada niño tiene derecho a ir a un círculo infantil. Durante más de dos décadas este servicio se ofreció21) gratuitamente22). Ahora los padres pagan 20 pesos cubanos mensuales.

Hay escuelas especiales para ciegos, sordos, retardados, etc.
Ellos también tienen que4) convivir con el resto de la población.

salud f sundhed, helbred
mismo samme
posibilidad f mulighed
médico m læge
todo alt
carencia f mangel
educación f uddannelse
gratuito gratis
atención f opmærksomhed
menores mindreårige
cada hver
encargarse de sørge for
ver se
faltar mangle
citar indkalde
padres m/pl forældre
dar razón oplyse
motivo m grund
nivel m niveau
educativo uddannelses-
aprender lære

oficio erhverv
desarrollar udvikle
útiles escolares m skoleting
mayor størst
número antal
maestro m lærer
habitante m indbygger
cifra tal
estadístico statistisk
señalar vise
círculo infantil m børnehave
durante i (løbet af)
década f årti
servicio m service
se ofreció blev tilbudt (præteritum af ofrecerse)
gratuitamente gratis
ciego blind
sordo døv
retardo retarderet
convivir leve sammen

Preguntas:

 1. ¿Cómo es el sistema de la salud en Cuba/Dinamarca/Los Estados Unidos?
 2. ¿Cómo es la educación en Cuba?
 3. ¿Se paga para entrar en la universidad en Cuba/Dinamarca/Los Estados Unidos?
 4. ¿Cuánto se paga para ir a un círculo infantil en Cuba/Dinamarca?
 5. ¿Hay escuelas para retardados en Dinamarca?

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

salud – mismo – posibilidad – médico – a causa de – embargo – carencia – medicamento – instrumento – educación – gratuito – obligatorio – organización – atención – encargarse de – escuela – niño – falta – citar – dar razón – motivo – nivel educativo – aprender – oficio – desarrollar – maestros – analfabetos – tener derecho – círculo infantil – servicio – ofrecer – gratuitamente – escuelas – ciegos – sordos – retardado – convivir

Ejercicios: ¡Pon el artículo! – Indsæt det bestemte kendeord! ¿Es femenino o masculino/singular o plural? ¡Traduce!

Becas

En Cuba existen becas para los que no viven en el sitio donde está la universidad.
Los becarios en Cuba reciben totalmente gratis, además de la enseñanza, el uniforme, los libros, base material de estudio, alojamiento, asistencia médica y hospitalaria, ropa, calzado y alimentación. A los estudiantes se6) les13) exige no trabajar. Deben4) concentrarse en los estudios.

El deporte

El deporte en Cuba se21) practica de forma masiva desde las escuelas. Todos los niños tienen posibilidades de practicar diferentes actividades recreativas y pueden escoger el deporte que más les guste23). En el futuro, si tienen aptitudes, pueden entrar en una escuela de deporte hasta llegar al profesionalismo. Los deportes del pueblo son el béisbol y el boxeo.

Los ancianos practican también el deporte en círculos sociales o en las calles donde viven. Mirando24) las condiciones, que se han creado3) para todos en el deporte, Cuba tiene uno de los primeros lugares en Latinoamérica.

beca f friplads, legat
sitio m sted
becario m modtager af legat
enseñanza f undervisning
libro m bog
base f grund-
estudio m studium
alojamiento m logi
asistencia pleje, hjælp
hospitalario hospitals-
ropa f tøj
calzado m fodtøj
alimentación f kost
exigir kræve

deporte m sport
forma f måde
recreativo fritids-
escoger vælge
guste kan lide
aptitud f evne
llegar
pueblo m folk
boxeo m boksning
anciano m ældre
círculo m klub
calle f gade
condición f betingelse
primero første
lugar m sted, placerin
g

Preguntas:

 1. ¿Qué es una beca?
 2. ¿Existen becas en Dinamarca?
 3. ¿Los estudiantes cubanos trabajan?
 4. ¿Los estudiantes daneses tienen trabajo?
 5. ¿Qué posibilidades tienen los cubanos para practicar deportes?

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

existir – beca – no vivir – recibir – gratis – enseñanza – libros – material de – estudios – alojamiento – asistencia médica – hospitalaria – ropa – calzado – alimentación –exigir – trabajo – practicar – deporte – posibilidades – actividades – escoger – aptitudes – entrar – profesionalismo – béisbol – boxeo – ancianos – círculos sociales – primer lugar

Ejercicios: Adjetivos – Adverbios (la amarilla página 17-18) .

Find biordet, der passer til tillægsordet! ¡Traduce!

La religión

La política revolucionaria limitó un poco las religiones pero ahora hay más espiritualidad. El conquistador español impuso25) (además de su lengua, su cultura y su civilización) su religión: el catolicismo. Pero la religión, Yoruba, que viene de Africa26), más conocida8) como Santería, siempre ha tenido3) buen movimiento porque en Cuba hay muchos negros. La influencia africana se21) advierte en la cultura, muy especialmente en la música, la danza, y en los instrumentos musicales.

La moneda

En Cuba circulan 2 monedas. El peso cubano es la moneda nacional. El peso convertible (CUC) es una moneda cubana que equivale a la divisa US$. Lo que pasa es que el pueblo no tiene acceso27) a esa divisa, es una moneda para el turismo. Si un cubano tiene que4) comprar un par de zapatos o productos como bebidas, licores, vitaminas etc. tiene que4) pagar en convertible.

limitó begrænsede
(præteritum af limitar)
un poco lidt
ahora nu
espiritualidad f åndelighed
conquistador m erobrer
impuso påtvang
(præteritum af imponer)
además de foruden
lengua f sprog
catolicismo m katolicisme
conocido kendt
ha tenido har haft
(førnutid af tener)
movimiento m aktivitet
advertir (e-ie) bemærke
danza f dans

moneda f valuta, mønt
circular cirkulere

convertible omsættelig
equivaler svare til
divisa f valuta
lo que pasa det der sker
acceso m adgang
zapato m sko
bebidas f/pl. drikkevarer
licor m spiritus
1 CUC = 6 kr.

Preguntas:

 1. ¿Por qué Fidel ha limitado la religión en Cuba?
 2. ¿Cuál es la religión más común en Cuba/Dinamarca?
 3. ¿Por qué hay tres tipos de monedas en Cuba?
 4. ¿En qué divisa compran los cubanos zapatos etc.?
 5. ¡Discutid las diferencias entre la vida de Cuba y de Dinamarca!

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

religión – catolicismo – religión africana –Santería – influencia africana
moneda – circular – peso cubano – moneda nacional – peso convertible
dólar – equivaler – turismo – comprar – pagar

Ejercicios: Substantivos – Verbos.

Find det udsagnsord, der passer til navneordet!

El racionamiento

Hay una bodega a la cual el estado manda alimentos mensuales para los consumidores. En la pizarra están los productos que pueden adquirir.

En Cuba hay racionamiento por falta de alimentos. En 1990 Fidel Castro implantó El Período Especial para todo el pueblo cubano. Cada familia tiene una libreta para poder comprar lo28 más necesario: pan, carne, frutas, verduras, legumbres, arroz, café y aceite. En Cuba es necesario hacerlo29) para que todo el mundo coma10) un poquito.

Muchos productos los cubanos tienen que4) comprar en el exterior. Pero no pueden, porque el
bloqueo no permite que Cuba lo compre30) en otros mercados internacionales y por eso no hay
suficiente cantidad de comida y el estado se ve obligado a racionar la alimentación.
Especialmente les13) falta la carne.

La producción

Unos de los productos agrícolas más importantes son azúcar, tabaco y cítricos. Además producen café, arroz, plátanos y otras frutas como la fruta bomba, mango etc. Cuba exporta, entre otras cosas, ron, café y cigarros (cigarros habanos).

racionamiento m rationering
comercio m handel
racionado rationeret
bodega f her: lager.
I Spanien vil man anvende: almacén m
a la cual til hvilket
alimentos m/pl. fødevarer
mensual månedlig, måneds-
consumidor m forbruger
pizarra f tavle
adquirir
por p.g.a.
falta f mangel
implantó indførte
(præteritum af implantar)
pueblo m folk
libreta f notesbog
(her: rationeringsbog)
pan m brød
carne f kød
mercado m marked
por eso derfor
suficiente nok, tilstrækkelig
cantidad f mængde, kvantitet
verse se sig

obligado a forpligtet til
racionar rationere
legumbres m bønner, linser
verduras f grønsager
arroz m ris
aceite m olie
hacerlo gøre det
todo el mundo alle
comer spise
poquito (poco) en lille smule
exterior m udland
poder (o-ue) (at) kunne
permitir tillade
(efterfulgt af konjunktiv: compre)
producción f produktion
unos de nogle af
agrícola landbrugs-
azúcar m sukker
cítrico m citrusfrugt
plátano m banan
fruta bomba f papaya
entre otras cosas bl.a
ron m rom
cigarro habano m havanneser
havannacigar

Preguntas:

 1. ¿Qué es una bodega en Cuba?
 2. ¿Por qué hay racionamiento en Cuba?
 3. ¿Por qué los cubanos no compran los productos en el extranjero?
 4. ¿Qué es una libreta en Cuba?
 5. ¿Qué productos se producen en Cuba?

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

bodega – consumidores – racionamiento – faltar – alimentos – período especial
libreta – necesario – comer – productos – exterior – bloqueo – permitir – comprar
mercado – producción – azúcar – tabaco – fruta – exportar – café – ron – cigarro

Ejercicios: Verbos – Substantivos ¡Completa!

Find det navneord, der passer til udsagnsordet!

El exilio

Algunos5) cubanos se marchan de la isla porque no comparten las ideas de Fidel. Hay muchos cubanos que se van a los Estados Unidos porque hay riqueza económica y material.

Baile, música y fiestas

Las costumbres cubanas vienen de España y de Africa. La Rumba es uno de los ritmos afrocubanos más antiguos de Cuba. Los tambores marcan el compás de su alegre ritmo que da ganas de bailar. El
Guaguancó es un tipo de rumba que se difundió21) por el mundo con El Son, Mambo y Cha-Cha-Cha.
Después de estos5) ritmos llegó La Salsa que es una música tropical.

A31) los cubanos les gusta32) festejar, comer y vestirse. En verano se21) celebra el carnaval. En cada rincón del país hay una actividad cultural; baile, teatro, ballet etc. Cuba es el país del que más bailarines salen en proporción a la población.

Lo que más se celebra es el cumpleaños. Comen, junto con la familia, una torta grande.

El 22 de diciembre celebran El Día del Educador. Este día los padres les13) hacen regalos a los maestros por su buena labor.


Enseñas
Día a día
Unión
Cariño “Felicidades”
Amor
Difícil tarea
Orientar y Educar
Razón de ser un GRAN EDUCADOR


También celebran El Día de la Salud, El Día de los Niños, El Día Internacional de la Mujer, El Día de los Enamorados, etc.

A veces hay fiestas políticas en la plaza. Después hay un discurso en que hablan sobre algún33) tema político. El primero de enero celebran el día del Triunfo de la Revolución (Día de la Liberación).

Cuando muere un cubano, la familia, los vecinos y los compañeros van al funeral al día
siguiente.

exilio m eksil
marcharse rejse væk
compartir være af samme
opfattelse som
riqueza f velstand
baile m dans
fiesta f fest
costumbre f skik
venir (ie) komme
antiguo gammel
tambor m tromme
marcar vise
compás m rytme/takt
alegre glad
ganas f/pl lyst
bailar danse
se difundió udbredtes
(præteritum af difundir)
son m cubansk sang
les gusta de kan lide
festejar feste
vestirse klæde sig
en verano om sommeren
cada hver
rincón m hjørne

bailarín m danser
en proporción a i forhold til
población f befolkning
educador m opdrager/lærer
regalo m gave
labor f arbejde
enseñar lære
cariño m ømhed
difícil tarea f svært arbejde
orientar orientere
educar opdrage/uddanne
razón f berettigelse
enamorados forelskede
celebrar fejre
el cumpleaños m/pl fødselsdag
comer spise
junto con sammen med
torta f kage
a veces nogle gange
fiesta f fest
plaza f plads
discurso m samtale, foredrag
tema m tema
morir (o-ue) dø
funeral m begravelse
al día siguiente næste dag

Preguntas:

 1. ¿Por qué unos cubanos no comparten las ideas de Fidel Castro?
 2. ¿Por qué es tan fácil para un cubano entrar en EE.UU.?
 3. ¡Cuenta de las costumbres cubanas!
 4. ¿Cuál es el Día del Educador? ¿Lo celebramos en Dinamarca?
 5. ¡Cuenta de las costumbres danesas! (canto, baile, fiestas etc.).

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

exilio – marcharse – compartir – riqueza económica y material
costumbres – ritmos – ganas de bailar – baile – difundirse – festejar – comer
vestirse – celebrar – actividad cultural – bailarines – cumpleaños – regalos
labor – educador – enseñanza – educar – cariño – educador – fiestas políticas
discurso – funeral

Ejercicios: Ordenstal. Se evt. La amarilla side 71F &G.

Indsæt!
El juego para él es lo _.
Ellos viven en el _
piso.
No estamos en el mundo
Es el _
año que está con el grupo.
Es la ____vez que está en Dinamarca.
El estudia en el ____ grado.
Desde el grado es Secundaria.
El _
nieto se llama Andrés.
Es la ____vez que van.
Tiende Es el ____ curso que lleva.

Las calles

Es muy fácil encontrar las direcciones en Cuba. Se6) pone “entre” y los nombres de las calles paralelas que rodean la casa. Ejemplo:

Oficios 359, e/Luz y Santa Clara.

Los apellidos

El primer apellido es del padre y el segundo el de la madre.

Ejemplo: Magdalena Echevarría Mora. (¡Mira los apellidos de las personas!)

El transporte

En Cuba un autobús se llama guagua. Unos se llaman Camellos, porque se parecen a un camello. Son camiones en los que caben unas 250 personas. Un billete cuesta 20 centavos sin importancia la distancia. Este precio solamente es para los cubanos. El turista tiene que4) pagar 20 convertibles.

En el campo se encuentran34) camiones que sirven de autobús y en las ciudades también se encuentran34) bicicletas que sirven de taxis.

Preguntas:

 1. ¿Cómo están construidas las direcciones en Cuba?
 2. ¿Cómo están construidos los apellidos en Dinamarca/España?
 3. ¡Compara el precio de un billete con el salario en Dinamarca/Cuba!
 4. ¿Qué tipo de transportes tienen en Cuba?
 5. ¡Compara Cuba con Dinamarca en general!

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

calle – encontrar – direcciones – entre – paralela – rodear – nombres
apellido – primero – segundo – transporte – autobús – guagua – camello
camión – caber – billete – costar – precio – turista – pagar – convertible
encontrar – camión – bicicleta – servir

Andy y su familia

Andy (en primer plano)
y su familia.

Su tía Ana
(lleva a Reglita en sus brazos)
su abuela, su mamá,
Magdalena, y
la amiga de la casa, Nimar.

Andy Rodríguez Echevarría – un joven cubano.

Andy es un chico cubano. Nació el 27 de agosto de 1987. Vive en una calle del municipio de la Habana Vieja, que se llama Oficios, entre Luz y Santa Clara. Tiene35) 12 años. Convive en una casa con su abuela (Nora Mora Dreke) y su mamá. Conviven muy bien36). Siempre están jugando a algún33) juego. La abuela guisa una comida muy rica y su mamá es buena y cariñosa con él. Viven en un apartamento pequeño con alcoba, sala, comedor, hall pequeño, cocina, baño y balcón. Este37) piso no es alquilado38). El estado se39) lo2) dio a su abuela por ser una buena trabajadora durante casi 30 años. No pagan alquiler.

En un apartamento al lado vive la tía de Andy, Ana, y su hija pequeña, que se llama Reglita, y su esposo que eventualmente40) trabaja en un municipio lejos de la ciudad. Viene los fines de semana.


Los gastos de la casa de Andy al mes:

Electricidad
Agua
Gas
En total:

En la casa de la tía son:

19,00 pesos
3,90 pesos
2,90 pesos

25,80 pesos (ca. 6 danske kroner)

10,80 pesos


Andy estudia en sexto41) grado en la escuela primaria. Es muy estudioso pero también le gusta32) mucho42) jugar. El juego para él43) es lo28) primero41) y el estudio lo28) segundo41). En la escuela estudia las asignaturas: matemáticas, historia, lengua española, educación musical, geografía y ciencias naturales. A las 2 de la tarde, cuando tienen descanso, los estudiantes pueden jugar al44) ajedrez, damas, pin-pon o cartas. Las clases empiezan a las 8. Antes de entrar en las clases, los alumnos se reúnen en el patio para cantar el himno nacional y el himno de la escuela. El himno nacional es un himno guerrero:

Himno Nacional de la República de Cuba.

Al combate corred45), bayameses,
que la patria os46) contempla orgullosa.
No temáis47) una muerte gloriosa,
que morir por la patria, es vivir.
En cadenas vivir, es vivir
en afrenta y oprobio sumido.
Del clarín escuchad45) el sonido,
a las armas valientes, corred.

Andy es pionero. Los pioneros de Cuba son los niños que van a la escuela a aprender.

El sistema de educación en Cuba es gratis. Ya que los libros son gratis, no pueden romperlos29) porque no tienen mucho dinero para comprarlos. Por eso los48) cuidan mucho.

Los alumnos llevan uniformes

Los niños en Cuba visten uniformes. Desde el primer grado, y preescolar, al sexto41) grado, que es la primaria, se visten con faldas o pantalones rojos y camisas blancas y pañuelos rojos. Y a partir de séptimo41) grado se viste con camisas blancas y faldas o pantalones amarillos, es secundaria. Un niño del “pre” se viste de azul. Son los que estudian en el campo. Los alumnos asisten a esta37) escuela desde los 15 años hasta los 18. Trabajan la tierra 3 horas cada día. Este37) trabajo paga al estado por su educación. Además de asignaturas como historia, geografía y computación, los jóvenes tienen preparación militar. Después los alumnos van a la universidad, a institutos tecnológicos o al servicio militar. Los alumnos en Cuba tienen 2 meses de vacaciones en verano.

A Andy le gusta32) estudiar. Su maestra es muy buena con él43) y con todos. Les13) enseña cosas interesantes y les13) cuenta anécdotas y cuentos. Andy se divierte mucho42) en la escuela, en la calle y en la escuela de música con sus49) compañeros.

En su49) tiempo libre estudia en la escuela de música. Dice que fue7) una lucha entrar. Había50) aprendido algo5) en la casa de la cultura. Las casas de cultura son donde se34) forman a pioneros que no están en la escuela de música. Las asignaturas son; apreciación musical*, solfeo, guitarra y otros instrumentos complementarios como el piano. Andy toca la guitarra.

Andy quiere mucho a su mamá porque es muy buena con él43) y siempre están jugando51) juntos. Ella lo2) lleva a todos los lugares y se siente muy bien36). A Andy y a su mamá les52) gusta32) mucho ir al cine, por eso van al barrio de los chinos donde hay un cine.

Hay teatros y bibliotecas con salas de música donde las personas pueden53) ir a escuchar música de calidad. Cerca de la casa de Andy hay un barco que da la vuelta a toda la bahía. Existen lugares históricos donde se34) hacen representaciones históricas. Van muchos turistas54) pero Andy y su mamá también disfrutan de esa actividad. Los lugares para pasear son: el zoológico, la playa, la piscina, discotecas y restaurantes. Andy ha ido3) al valle de Viñales, a Pinar del Río.
Viajó en tren y en guagua.

Hay lugares donde la entrada es cotizada38) en divisa, pero no en todos los lugares. Los jóvenes tienen centros deportivos donde pueden53) ir y ver los campeonatos que se34) juegan tanto nacionales como internacionales. También hay salas de videojuegos donde los niños pueden53) ir con moneda nacional y jugar con aparatos sofisticados.

nació blev født
(præteritum af nacer)
municipio m kommune
tener (e-ie) have. Her: er
convivir leve sammen
abuela f bedstemor
jugar (u-ue) spille
juego m leg, spil
guisar lave mad
cariñoso kærlig
apartamento m lejlighed
alcoba f alkove, soveværelse
sala f stue
comedor m spisestue
hall m entré
(I Spanien anvender man entrada)
cocina køkken
baño m badeværelse
piso m lejlighed
alquilado lejet
estado m stat
dio gav (præt. af dar)
alquiler m (hus)leje

hija f datter
esposo m ægtemand
eventualmente midlertidigt
trabajar arbejde
lejos de langt fra
venir (e-ie) komme
fin de semana m week-end

gasto m udgift
electricidad f el

25,80 pesos = 6 kr.
10,80 pesos = 2,6 kr.

sexto sjette
primaria f underskolen
grado klasse(trin)
estudioso flittig (med lektier)
le gusta: (han) kan lide.
lo primero det første
lo segundo det andet
asignatura f fag
lengua f sprog
educación f undervisning
ciencia f videnskab
descanso m hvile, frikvarter
ajedrez m skak
damas f/pl dam
pin-pon m bordtennis
clase f (klasse)time
empezar (e-ie) begynde
reunirse samles
patio m skolegård
cantar synge
himno m hymne (sang)
guerrero kamp-

combate m kamp
correr løbe
bayameses m
indbyggere i Bayamo
patria f fædreland
contemplar betragte
orgulloso stolt
temer frygte
muerte f død
glorioso ærefuld
morir

cadena f kæde
afrenta f hån, skam
oprobio m skam, vanære
sumido hensunket
clarín m horn, trompet
escuchar lytte
sonido m lyd
arma f våben
valiente modig

pionero m pioner
aprender lære

romper ødelægge
dinero m penge (ental)
por eso derfor
cuidar passe på

alumno m elev
vestir (e-i) gå klædt i
preescolar børnehaveklasse-
vestirse (e-i) klæde sig
pantalones m/pl bukser
camisa f skjorte
pañuelo m tørklæde
a partir de fra
séptimo syvende
falda f nederdel
secundaria f mellemskolen
pre preuniversitario (gymnasium)
(forberedelse til universitetet)
campo m land (på landet)
asistir gå i skole
trabajar arbejde, bearbejde
tierra f jord
computación f computer
preparación f forberedelse
mes m måned
verano m sommer


enseñar lære
contar: (o-ue) fortælle
anécdota f anekdote
cuento m fortælling
divertirse (e-ie) more sig
compañero m (klasse)kammerat

tiempo libre m fritid
decir (e-i) sige
fue var (præt. af ser)
lucha f kamp
entrar komme ind
había aprendido han havde lært (førdatid)
formar skabe/uddanne
asignatura f fag
*apreciación f vurdering
solfeo m syngen efter noter
complementario supplerende
tocar spille

apreciar vurdere
valor m værdi
artístico kunstnerisk
diferenciar skelne
sonido m lyd

*apreciación musical es una signa-tura donde se enseña a
apreciar los valores
artísticos, la historia de la música, de los instrumentos y
de los músicos clásicos más relevantes.

Se aprende a diferenciar todo tipo de música, sonidos de
instrumentos, elementos de solfeo etc.
bueno god
llevar bringe
lugar m sted
sentirse (e-ie) føle sig
ir al cine gå i biograf
barrio m kvarter
chino m kineser
cine m biograf

poder (o-ue) kunne
escuchar lytte
barco m skib
dar la vuelta her: sejle rundt
bahía f bugt
representación f opførelse
disfrutar nyde
pasear gå tur

piscina f svømmebassin
viajó rejste (præteritum af viajar)
lugar m sted
guagua f cubansk ord for: autobús. Udtales [wawa].

entrada entré
es cotizado betales
divisa f valuta (her: $)
deportivo sports-
campeonato m mesterskab
jugar spille
tanto…como såvel…som
moneda f mønt, penge
aparatos sofisticados m/pl
spillemaskiner

Lyt til interview med Andy!

https://e-studiar.net/video-andy-un-chico-cubano-de-12-anos/

Preguntas:

 1. ¡Cuenta de Andy y su familia!
 2. ¡Cuenta de la escuela de Andy y el himno nacional!
 3. ¿Cómo es el sistema escolar en Cuba? Se også Fakta om Cuba!
 4. ¡Cuenta de las diferencias que hay entre la escuela danesa/cubana!
 5. ¿Qué hace Andy por las tardes? ¿Qué hace en su tiempo libre?

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

cubano – vivir – calle – tener 12 años – convivir – abuela – madre – tía
prima – tío – apartamento – alquilar – al lado – tía – estudiar – sexto grado
asignaturas – descanso – reunirse – cantar – himno nacional – educación
gratis – cuidar – vestirse – uniformes – primaria – secundaria – preuniversitario
gustar – tiempo- libre – música – aprender – casa de cultura – asignaturas
ir al cine – biblioteca – barco – zoológico – playa – piscina – tren – guagua –
centros deportivos – salas de videojuegos

Ejercicios: ¡Cuenta la historia de Andy! ¡Cuenta de ti mismo/misma!

Oversæt og omskriv derefter historien til 1. person!

Andy er 12 år og bor i en lejlighed sammen med sin mor og sin mormor. I lejligheden ved siden af bor hans tante, onkel og hans kusine, Reglita. Han går i sjette klasse i underskolen. Til næste år skal han i mellemskolen. Andy bærer uniform. Den er rød og hvid. I mellemskolen er den gul og hvid. Han kan lide at gå i skole, men han kan også lide at lege med sine kammerater. Om eftermiddagen leger han og spiller skak m.m. I sin fritid studerer han musik. Han spiller guitar. I weekenden er han sammen med sin mor. De går i biografen, i teatret eller i zoologisk have. I sommerferien besøger han sin bedstefar, som bor på landet.

Magdalena, la madre de Andy

La mamá de Andy se llama Magdalena Echevarría Mora. Tiene 46 años. Nació el 22 de julio de 1953. Es madre soltera. En este37) momento no tiene compañero. Magdalena dice que es bastante difícil llevar una casa y la educación de un niño sin la compañía de un compañero. El papá de Andy, que es ingeniero, vive lejos de ellos43). Los padres de Andy están divorciados17).

Magdalena es negra y llama a su hijo »Mi negrito«. Dice que en Cuba hay igualdad, porque ella tiene los mismos derechos que una persona blanca. Antes del triunfo de la revolución no era así. Los negros podían53) trabajar nada más como esclavos. Las mujeres trabajaban limpiando55) las casas de los blancos, cuidando55) a20) los niños blancos. Esos37) son los trabajos que tenían los negros. Ahora en Cuba un negro estudia en la universidad, un negro es médico, es ingeniero, arquitecto y un negro estudia idiomas en el extranjero. Por eso a31) Magdalena le gusta32) ser cubana. Magdalena es maestra. Está licenciada17) y lleva 25 años de trabajo. Dice que está envejeciendo51) y dentro de 10 años se retira. Trabaja en una escuela especial de alumnos con retraso mental. Trabaja en una casa grande con muchas aulas y muchos compañeros. En su grupo hay unos 12 niños. Magdalena trabaja de las 8 de la mañana a las 4.20 de la tarde. Gana 425 pesos cubanos al mes, que es un salario bueno. Magdalena dice que no resuelve todas las necesidades pero se siente contenta.

Su tiempo libre es limitado. Tiene que4) ir con Andy a la escuela de música porque es una escuela nocturna que comienza a las 7.40 de la tarde hasta las 10 de la noche. Lleva y trae56) a Andy. Cuando llegan a casa cenan y se van a dormir. Los sábados57) tiene que4) lavar, planchar y acomodar la casa porque su mamá, que es mayor, no puede hacerlo29).

Magdalena en su aula
con sus alumnos y sus
compañeras

https://e-studiar.net/video-magdalena-y-su-familia-tiempo-libre/

https://e-studiar.net/video-magdalena-y-su-trabajo/

madre f mor
madre soltera f enlig mor
compañero m partner
bastante temmelig
difícil svær
llevar passe
compañía f følgeskab
papá m far
ingeniero m ingeniør
divorciado skilt
negro m sort, neger
igualdad f lighed
mismo samme

derechos m rettigheder
así sådan
podían de kunne (imperf. af poder)
nada más como kun som
esclavo m slave
trabajaban de arbejdede
(imperfektum af trabajar)
limpiar gøre rent
cuidar passe
tenían de havde
(imperfektum af tener)
idioma m sprog
extranjero m udland
le gusta (hun) kan lide

maestro m lærer
licenciado kandidat/
har taget eksamen
lleva her: har (arbejdet)
envejecer blive gammel
dentro de inden(for)
retirarse trække sig tilbage
alumno m elev
retraso m retardering
aula f klasseværelse
compañero m kollega
ganar tjene
al mes om måneden
salario m løn
resolver (o-ue) løse, dække
necesidades f/pl behov
contento tilfreds
tiempo libre m fritid
limitado begrænset
nocturna nat-/aften-
comenzar (e-ie) begynde
llevar bringe
traer hente
llegar komme
cenar spise aftensmad
se van kommer af irse
los sábados om lørdagen
lavar vaske
planchar stryge
acomodar passe
mayor ældre

Preguntas:

 1. ¡Cuenta de Magdalena! ¡Cuenta del trabajo de Magdalena!
 2. ¿Qué dice Magdalena de la igualdad?
 3. ¿Qué hace en los fines de semana? ¿Qué hace en su tiempo libre?
 4. ¡Comenta los apellidos de Magdalena y de Andy!

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

soltera – compañero – difícil – llevar una casa – sin compañía – ingeniero – negra
negrito – igualdad – mismos derechos – esclavo – trabajar – cuidar – limpiar – le gusta
maestra – licenciado – escuela especial – alumnos – retraso – aula – ganar – salario
sentirse contento – tiempo libre – limitado – llevar – traer – escuela de música – cenar
lavar – planchar – acomodar – abuelo vivir – finca – familia – sobrino – dar tierra

Ejercicios: ¡Cuenta de tu familia!

Oldefar: bisabuelo
Oldemor: bisabuela

Bedstefar: abuelo
Bedstemor: abuela
Farfar: abuelo paterno
Morfar: abuelo materno
Farmor: abuela paterna
Mormor: abuela materna

Far: padre
Mor: madre

Bror: hermano
Søster: hermana

Svoger: cuñado
Svigerinde: cuñada

Oldeforældre:
bisabuelos

Bedsteforældre:
abuelos

Forældre:
padres

Søskende:
hermanos

Svogre/svigerinder : cuñados

Onkel: tío
Tante: tía
Farbror: tío paterno
Morbror: tío paterno
Faster: tía paterna
Moster: tía materna

Fætter: primo
Kusine: prima

Barnebarn:
nieto/nieta

Nevø: sobrino
Niece: sobrina

Onkler /tanter: tíosFætre/kusiner: primos

Børnebørn: nietos


Nevøer/niecer: sobrinos

El abuelo de Andy

El abuelo de Andy vive en el campo.

Hace muchos años que se divorciaron los abuelos de Andy. El abuelo vive en el campo. Se llama Jorge Echevarría Montalvo y tiene35) 77 años. Jorge es trabajador agrícola. Tiene una finquita58) pequeña que es donde trabaja. Con el triunfo de la revolución le dieron una casa y allí vive con su familia y sus49) hermanas que son también mayores y un sobrino que tiene dos hijos.

Jorge dice que los campesinos viven hoy mejor que antes. En Cuba todos los campesinos tienen los mismos derechos. El gobierno revolucionario le1) ha dado4) todo al guajiro: la tierra, facilidades para adquirir la semilla para sembrar y para poder vender los productos que cultivan. El gobierno les13) compra el producto a buen33) precio.

Jorge tiene una hectárea de tierra. Aunque está viejito58) no quiere separarse29) de la tierra. Dice que tiene que4) morir trabajando59). Siembra arroz, yuca, maíz, frijoles, plátanos, la fruta bomba, la caña, zanahorias, boniatos y algunas5) hortalizas.

Cuando Andy va al campo va al pueblo de su abuelo. Le gusta32) mucho montar a caballo, jugar a44) la pelota y ayudar a20) su abuelo a pintar. Visita la caballeríza, que es un lugar donde guardan los caballos.

Una casa del campo se llama Bohío. Está hecha17) de madera y el techo está hecho17) de palmera

se divorciaron de blev skilt
(præteritum af divorciarse)
abuelo m bedstefar
campo m land (på landet)
agrícola land-, landbrugs-
finquita (finca) f lille gård
dieron de gav
(præterium af dar)
hermana f søster
mayor voksen
sobrino m nevø
hijos m/pl børn

mejor bedre
antes før, tidligere
gobierno m regering
guajiro m bonde
På spansk anvendes: campesino
adquirir skaffe
semilla f frø
sembrar (e-ie) at så
poder (o-ue) at kunne
vender sælge
precio m pris

hectárea f hektar
viejito (viejo) gammel
separarse de skille sig af med
morir (o-ue) dø
arroz m ris
yuca f yucca, maniok
maíz m majs
frijol m bønne
plátano m banan
fruta bomba f papaya
caña f rør, sukkerrør
zanahoria f gulerod
boniato/buniato m Cubansk
ord for sød kartoffel
hortalizas f/pl grøntsager

montar a caballo ride
jugar spille
pelota f bold
ayudar hjælpe
pintar male
caballeríza f stutteri
guardar passe, opbevare
caballo hest

¡Cuenta del abuelo de Andy! ¿Qué cultiva el abuelo de Andy?

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

guajiro – adquirir – semilla – sembrar – cultivar – hectárea – separarse – sembrar
arroz – yuca – maíz – frijoles – plátanos – fruta bomba – zanahorias – boniatos
hortalizas – montar a caballo – jugar a la pelota – ayudar

Ejercicio

¡Cuenta de tu familia!

Oldefar: bisabuelo
Oldemor: bisabuela

Bedstefar: abuelo
Bedstemor: abuela
Farfar: abuelo paterno
Morfar: abuelo materno
Farmor: abuela paterna
Mormor: abuela materna

Far: padre
Mor: madre

Bror: hermano
Søster: hermana

Svoger: cuñado
Svigerinde: cuñada

Oldeforældre:
bisabuelos

Bedsteforældre:
abuelos

Forældre:
padres

Søskende:
hermanos

Svogre/svigerinder : cuñados

Onkel: tío
Tante: tía
Farbror: tío paterno
Morbror: tío paterno
Faster: tía paterna
Moster: tía materna

Fætter: primo
Kusine: prima

Barnebarn:
nieto/nieta

Nevø: sobrino
Niece: sobrina

Onkler /tanter: tíosFætre/kusiner: primos

Børnebørn: nietos


Nevøer/niecer: sobrinos

Carlos – un músico, actor y bailarín cubano

El grupo de Carlos se llama Arique. (Carlos está enfrente a la derecha) Carlos toca el Tres.

Carlos es un joven cubano. Nació y se crió en La Habana. Tiene35) 31 años de edad. Se dedica a la música, que es su profesión. Trabaja en El Tres que es un instrumento típico cubano que se utiliza para El Son, la música tradicional cubana.

Sobre su familia puede53) contar que es una familia relativamente numerosa. Vive con su esposa y tiene un niño de 4 años. En la casa son aproximadamente 9 personas. Conviven junto con sus padres y algunos5) de sus hermanos, incluso sobrinos. Es muy común en Cuba. No por costumbre sino60), más bien, por necesidad. No es fácil conseguir una vivienda independiente.

Son 5 músicos. Trabajan en la esencia de la música tradicional cubana. Usan instrumentos acústicos de tradición cubana, por ejemplo El Tres que toca Carlos, junto con unas campanas y la clave, todos son elementos característicos cubanos. Carlos es el mayor del grupo. El percusionista es su hermano carnal, y la flautista61) es su esposa. Es la cuñada de Carlos. Los otros no son de la familia.

La agrupación, por el momento, es la generación joven. Están laborando51) en un centro de
recreación turística, en un bar, llamado8) Montserrate.

Laboran aproximadamente 6 horas diarias excepto un día en el horario de la tarde. Es su
modo de vida.

Todos los músicos han pasado3) los estudios de música. Están todos titulados17) hace un año
y medio o 2 años.

La educación musical es, en general, gratis. Se6) ingresa a la escuela de música a través de pruebas. Se21) establece un sistema de examen para entrar. Carlos lleva 4 años estudiando62) música. Comenzó de muy pequeño, a los 7 años, a estudiar el violín, un instrumento que hoy toca, sin embargo, él no se considera un violinista. Toca diferentes instrumentos como el contrabajo, la guitarra, el tres, el violín y algo de canto que también ha estudiado3). Trabajó un tiempo en la ópera.

Un músico, en estos momentos, tiene un sistema de pago algo especial. Es decir que hasta cierto punto es favorable, pero todos tienen que4) pertenecer a una agencia estatal y tener un contrato con una agencia. Con este contrato la agencia cobra 75% y el músico 25%. No siempre, pero en la mayoría de los casos, el salario es muy bajo. Otra manera de ganar dinero es ofreciendo63) un producto como casetes, discos, etc. El grupo tiene la posibilidad de ofertarlo29) y venderlo29).

músico m musiker
bailarín m danser
actor m skuespiller
joven m/f ung
nació han blev født
se crió voksede op
(præteritum af criarse)
edad f alder
dedicarse a beskæftige sig med
el tres m en slags guitar
utilizar bruge

contar fortælle
numeroso talrig
esposa f kone
aproximadamente ca.
convivir leve sammen
junto con sammen med
padres m/pl forældre
sobrino m nevø
común udbredt
por p.g.a.
costumbre f skik
sino men derimod
más bien snarere
necesidad f nød
fácil let
conseguir få, skaffe
vivienda f bolig
independiente uafhængig

esencia f det karakteristiske
usar anvende, bruge
acústico akustisk
tocar spille
campana f klokke/kobjælde
clave f træpinde
mayor ældst
percusionista m trommeslager
carnal kødelig
flautista m fløjtespiller
(her: femininum)
cuñada f sviger
inde

agrupación f gruppe
laborar arbejde
recreación f underholdning
diario daglig
excepto undtagen
horario m åbningstid

pasar bestå
estudio m studium
titulado uddannet

educación f uddannelse
sistema m system
ingresar blive optaget, komme ind
a través gennem
prueba f prøve
establecer oprette
entrar komme ind
lleva estudiando
har studeret
comenzó begyndte
(præteritum af comenzar)
tocar spille
considerarse betragte sig
contrabajo m kontrabas
canto sang
trabajó arbejdede
(præteritum af trabajar)

pago m betaling
es decir d.v.s.
cierto vis
punto m punkt
pertenecer a tilhøre
agencia f bureau
estatal stats-
cobrar opkræve
siempre altid
mayoría størstedel
caso m tilfælde
salario m løn
bajo lav
ayuda f hjælp
manera f måde
ganar tjene
ofrecer tilbyde
disco m plade/CD
ofertar tilbyde
vender sælge

Preguntas:

 1. ¡Cuenta de Carlos, su familia y su trabajo!
 2. ¿Qué dice Carlos de las posibilidades de tener vivienda?
 3. ¿Qué tipo de instrumentos toca Carlos?
 4. ¿Cómo se llama el grupo y dónde trabaja?
 5. ¿Qué posibilidades tiene un músico para ganar dinero?

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

músico – joven – nacer – criarse – edad – El Tres – instrumento – tradicional
familia – numeroso – esposa – niño – casa – convivir – padres – esposa
hermanos – sobrinos – costumbre – necesidad – música tradicional
instrumentos acústicos – característicos – percusionista – flautista – cuñada
generación joven – laborar – horario – pasar estudios – escuela de música
examen – comenzar – estudiar – contrabajo – guitarra – violín – canto – ópera
sistema de pago – pertenecer a – agencia estatal – cobrar – salario – bajo
ofrecer – vender – casete – disco

José Alberto, actor y músico cubano

José Alberto (enfrente a la izquierda) con el grupo Universo.

José Alberto Avila64) Almaguer es de la provincia de Holguín, pero la mayor parte de su vida ha transcurrido3) en Santiago de Cuba ya que vive en ella43) desde los 12 años. Nació el 17 de enero de 1969 (ahora tiene 31 años). Es soltero. Se48) ha divorciado3) de su mujer. Tiene dos hijas, una de 9 años y otra de 5 años.

Su inclinación por el arte fue7), desde muy joven, participar en los actos de su escuela. Todos los viernes57) realizaban actividades en las cuales él declamaba, cantaba, hacía chistes etc. Un día mientras cursaba el Preuniversitario, escuchó en la radio una convocatoria para la Escuela de Profesores de Arte y pensó que podía53) optar por una de las becas. Se preparó y se presentó en la Escuela de Artes y aprobó el examen.

Fue7) muy difícil para José ya que, por tradición, no tiene ningún33) actor o músico profesional en su familia. Sólo su abuela materna que, cuando joven, bailó en algunos teatros.

Al65) graduarse en la Escuela, después de tres años, comenzó a trabajar como profesor de teatro en el municipio de San Luis. Allí trabajaba fundamentalmente con niños de las Escuelas Primarias de la zona, con un salario mensual de 138 pesos. Después de los dos años de graduado, le48) aumentaron el salario a 170 pesos hasta llegar al salario máximo de 218 pesos.

Pasaron los años y no se sentía realizado y buscó otro trabajo. Comenzó a trabajar como actor en el Proyecto Artístico, Universo, una Agencia de Artistas de la Radio y la Televisión de Santiago de Cuba. Eran7) tres actores que hacían trabajo de títeres para niños y espectáculos humorísticos para adultos.

Comenzaron a viajar por toda la isla de Cuba buscando63) nuevos públicos, nuevas plazas de trabajo y les13) fue7) muy bien. Comenzó a ganar un poco más dinero, y así ayudaba mejor66) a sus hijas y a su familia.

En las puestas en escenas lograba insertar la danza, la música y en el año 1998 participó en la filmación de una serie televisiva Franco-Italo64)-Cubana67)– bajo el título de Caribe, donde tuvo68) la oportunidad de trabajar con actores franceses, italianos y cubanos de muy alta calidad. Actualmente se encuentra trabajando63) con el proyecto Universo en el cual son 6 actores que combinan el teatro, la música y la danza con el humor costumbrista cubano.

mayor største
parte f del
transcurrido forløbet
soltero m ungkarl
inclinación f lyst
fue var, blev (præt. af ser)
acto m forestilling
viernes m/pl fredag
realizaban de udførte
(imperfektum af realizar)
en las cuales i hvilke
actividad f arrangement
declamaba fremsagde
(imperfektum af declamar)
cantaba sang
(imperfektum af cantar)
hacía lavede
(imperfektum af hacer)
chiste m vits
cursaba studerede
(imperfektum af cursar)
escuchó hørte, lyttede
(præteritum af escuchar)
convocatoria f indkaldelse
pensó tænkte (præt. af pensar)
podía kunne (imperfekt. af poder)
optar søge, vælge
beca f stipendium, legat
se preparó forberedte sig
(præteritum af prepararse)
se presentó mødte frem
(præteritum af presentarse)
aprobó bestod (præt. af aprobar)
difícil svært
madre materna f mormor
cuando joven da hun var ung
bailó dansede
(præteritum af bailar)
graduarse tage eksamen
comenzó a begyndte at
(præteritum af comenzar)
trabajaba arbejdede
(imperfektum af trabajar)
fundamentalmente grundlæggende
salario m løn
mensual måneds-

graduado kandidat, uddannet
aumentaron de forhøjede
(præteritum af aumentar)
llegar blive til
pasaron de gik, passerede
(præteritum af pasar)
se sentía følte sig
(imperfektum af sentirse)
buscó søgte
(præteritum af buscar)
realizado realiseret
eran de var (imperf. af ser)
hacían de lavede
(imperfektum af hacer)
títeres m/pl marionetdukker (dukketeater)
espectáculo m forestilling
adulto m voksen
comenzaron de begyndte
(præteritum af comenzar)
público m publikum
plaza f torv, plads
fue bien gik godt
(præteritum af ir)
ayudaba hjalp
(imperfektum af ayudar)
mejor bedre
puesta en escena opsætning/
sat i scene
lograba lykkedes
(imperfektum af lograr)
insertar indføje
participó deltog
(præteritum af participar)
filmación f optagelse af film
televisiva fjernsyns-
Franco-Italo-Cubano
Fransk-Italiensk-Cubansk
bajo under
título m titel
tuvo fik (præteritum af tener)
alto høj
calidad f kvalitet
actualmente for tiden
encontrarse (o-ue) befinde sig
combinar kombinere
costumbrista som skildrer sæd og skik. Speciel cubansk
humor

Preguntas:

 1. ¡Cuenta de José Alberto y su familia!
 2. ¿De dónde viene su inclinación por el arte?
 3. ¿Qué hacía después de graduarse?
 4. ¿Qué tipo de trabajo ha tenido?
 5. ¿Qué hizo en 1998?

¡Repite! ¡Aprende las palabras! ¡Trabajad de dos en dos!

Santiago de Cuba – tener 31 años – soltero – hijas – inclinación – arte
escuela – actividades – declamar – cantar – hacer chistes – la radio – prepararse
presentarse – tradición – abuela – graduarse – trabajar – niños – aumentar
salario – buscar – otro – trabajo – ganar más – ayudar – puesta en escena
participar – filmación – oportunidad

Ejercicios: Indsæt den rigtige datidsform! Se La amarilla side 55-60!

 1. José Alberto________ (nacer) en 1969.
 2. Todos los viernes________ (realizar) actividades.
 3. Un día __ (escuchar) una convocatoria en la radio.
 4. El __ (aprobar) el examen.
 5. El __ (comenzar) a trabajar como profesor de teatro.
 6. El __ (trabajar) con niños.
 7. Cuando________ (sentirse) realizado __ (buscar) otro trabajo.
 8. __ (haber) 3 actores en el grupo.
 9. El __ (hacer) trabajo de títeres para niños.
 10. En 1998 __ (participar) en la filmación de una serie televisiva.

Cándido, un bailarín cubano

Cándido y su mamá.

Cándido Muñoz Contreras nació y se crió en La Habana y en la actualidad tiene 26 años.

Se ha dedicado3) a la danza desde la edad de 11 años, inspirado8) por su abuela y su mamá, ya que ellas querían que él estudiara69) en la escuela de arte. Para él no tenía ninguna5) importancia, pero con el tiempo todo fue cambiando70), y en este momento él vive para su arte, la danza.

Estudió en la escuela Nacional de Arte (E.N.A.). Después empezó su vida profesional en Danza Contemporánea de Cuba a la edad de 18 años. Estuvo68) trabajando51) en esta compañía aproximadamente 4 años y empezó a tener experiencias internacionales en diferentes países de Europa y América Latina. Antes de salir de esta compañía fue evaluado38) como Primer41) Solista. Trabajó con el coreógrafo Narciso Medina en la Fundación Pablo Milanés.

En el año 98 empezó su trabajo de forma independiente viajando63) a Francia y Dinamarca como bailarín y coreógrafo. Ha estado3) en Dinamarca en varias oportunidades.

En el año 2000 fue la quinta41) vez. Fue bailarín de Peter Schaufuss Balletten donde tuvo68) nuevas experiencias con bailarines de diferentes países. Ha bailado3) en el ballet Midnight Express y Elvis.

En el futuro le gustaría71) que su mamá y su papá estuvieran69) cerca de él, ya que su trabajo es siempre fuera de Cuba. Desearía71) ir a Cuba a visitarlos29) cuando le1) fuera72) posible, ya que tiene su corazón junto a ellos43). Dentro de algunos5) años quizás probará73) hacer su propia compañía. Este37) es su gran sueño.

Lyt videoen:

https://e-studiar.net/video-diferencias-y-similitudes-entre-cuba-y-dinamarca/

Cándido cuenta de las diferencias y similitudes que hay entre Cuba y Dinamarca en una entrevista:

“Pienso que la salud y la educación en Dinamarca y Cuba tienen muchas similitudes. La medicina es gratis y la educación es muy buena en los dos países. Entre otras cosas no son iguales como por ejemplo en el sistema económico. La situación actual es un poco difícil en Cuba. Sufre mucho por el bloqueo económico de Los Estados Unidos, y esto37) dificulta mucho los esfuerzos para sostener el país. La frescura de la gente, el carisma, y la alegría hacen que este país no esté74) totalmente en el piso. En cuanto a los daneses son un poco fríos, pero no todos, y en Cuba es totalmente lo28) contrario. Pienso que el clima es una de las cosas que influye75). Los daneses tienen muy buen33) sistema, pero muchas veces no están conscientes de lo que tienen. Sobre todo los jóvenes. Se quejan y piden mucho más y en realidad lo2) tienen todo, tienen todo tipo de posibilidades, de estudiar lo que quieran76), tienen buena economía, en fin, todo es mucho más fácil en Dinamarca”.

bailarín m danser
actualidad f øjeblik(ket)
dedicarse a beskæftige sig med
danza f dans
edad f alder
querían de ville
(imperfektum af querer)
arte m kunst
cambiar ændre
vivir para leve for
estudió studerede
(præteritum af estudiar)
empezó begyndte
(præteritum af empezar)
estuvo (præteritum af estar)
aproximadamente ca.
salir de rejse fra
evaluado her: udnævnt
trabajó arbejdede
(præteritum af trabajar)
coreógrafo m koreograf,
danseinstruktør
fundación f stiftelse
independiente uafhængig
oportunidad f lejlighed
fue var, blev
(præteritum af ser)
quinto femte
vez f gang
tuvo fik (præteritum af tener)
le gustaría kunne tænke sig
fuera de uden for

desearía kunne ønske sig
fuera er (datidskonkunktiv af ser)
corazón m hjerte
junto a ved
dentro de indenfor
quizás måske
probar prøve
propio egen/eget
sueño drøm
similitud f lighed
entrevista interview
medicina lægepraksis
entre otras cosas bl.a.
igual ens
sufrir lide under
dificultar besværliggøre
esfuerzo anstrengelse
sostener holde oppe
frescura “friskhed”
carisma m karisma, udstråling
hace que gør at
(efterfulgt af konjunktiv: esté)
piso gulv
en cuanto a m.h.t.
frío kold
al contrario modsat
pensar (e-ie) tro, mene
influir have indflydelse
consciente bevidst
quejarse klage sig
pedir (e-i) bede om
en realidad egentlig
tipo slags
en fin alt i alt, altså

Ejercicios: Førnutid. Indsæt den rigtige form! La amarilla side 49. (*uregelmæssig)

 1. Fidel Castro_______________(estar) en el poder desde 1959.
 2. El ___(apoyar) a los países pobres.
 3. El ___(decir*) que pueden alquilar su casa.
 4. EEUU_______________(impedir) el paso de productos a Cuba.
 5. Los negros ___(ser) considerados más bajos.
 6. Se ___(crear) buenas condiciones para el deporte.
 7. La religión africana ___(tener) buen movimiento.
 8. Andy_______________(aprender) mucho en la escuela de música.
 9. Ellos ___(nacer/criarse) en La Habana.
 10. Cándido ___(bailar) en Dinamarca varias veces.

Note

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16


17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69

70
71
72
73
74
75
76

Grammatisk problem

Dativobjekt – Hensynsled: le: ham, hende. Se også 32!
Akkusativobjekt – Genstandsled: lo: ham/den/det
Førnutid: Haber + Kort tillægsform (ado/ido)
Dicho og Hecho er uregelmæssige
Skal: Debe, Tener que, Hay que efterfølges af navneform
Indefinit pronomen – Ubestemt stedord. Noget, nogen, intet, ingen
Se: man. Se også note 21 og 34!
Era: imperfektum af ser. Fue præteritum af ser og ir.
Kort tillægsform, der står alene bøjes i køn og tal
Akkusativobjekt – Genstandsled: la: hende/den/det
Para que + konjuntiv
Hizo: præteritum af hacer. Er uregelmæssigt bøjet
Veces: vez bliver I flertal til veces. z-c
Dativobjekt – Hensynsled: les: dem. Se også 52!
Ejefald. Del består af de + el
Sean: konjunktiv af ser – Tenga konjunktiv af tener.
Styres her af: Garantizar + que + konjunktiv
Førnutid med to korte tillægsformer.
Sidstnævnte bøjes i køn og tal efter navneordet
(bloqueo/raza)
Estar + kort tillægsform (kort tillægsform bøjes i køn og tal)
Konjunktiv. Viser tilbage til noget ubestemt (indefinit )
Verber på – uar får accent. (%1.& 2.pers/flertal)
A anvendes, når en person er genstandsled
Se ved passiv form/ental. Se også note 6 og 34!
Biord: Tillægsord/hunkøn tilføjes – mente
Konjunktiv. Viser tilbage til noget ubestemt (en eller anden )
Gerundium. Oversættes: ved at se på…looking at..
Præteritum af imponer: bøjes som poner – puso/impuso
Africa: udtales áfrica. Ingen accent på store bogstaver
Acceso udtales [akseso]
Kendeord. Lo: det.
Placeringsregel: Stedord efter navneform
No permitir + que + konjunktiv
A anvendes når en person er hensynsled – se også under Gustar!
Ved navneform anvendes gusta (3. person/ental)
Nogle tillægsord/ubestemte stedord forkortes foran
navneordet
Se ved passiv form/flertal. Se også note 6 og 21!
Tiene anvendes bl.a. i forbindelse med alder
Bien eller Bueno? Bien: biord. Lægger sig til verbet
Påpegende stedord – Demonstrative pronomener.
Passiv: Ser + kort tillægsform. Till.form bøjes i køn & tal
Les ændres til Se sammen med lo/los/la/las
Biord: Tillægsord/hunkøn tilføjes – mente
Ordenstal
Muy eller Mucho? Mucho lægger sig til verber
Efter forholdsord følger forholdsordsled.
Ved sport anvendes jugar + a (un juego)
Bydeform i flertal/dus ender på –ad, -ed, -id
Os: er genstandsled (hensynsled) og betyder jer
Ved negativ bydeform anvendes konjunktiv
Placeringsregel: Stedord foranstilles her.
Ejestedord. I flertal tilføjes –s. Ikke –s før ental.
Førdatid: Haber (i datid) + Kort tillægsform
Estar + Gerundium (udvidet tid) (-ing form)
Les gusta mucho: flere, der kan lide noget
Poder er mådesudsagnsord (efterfølges af navneform)
Personer: -ista er hankøn. La turista er en kvinde
Gerundium: Ved at… Som engelsk: Cleaning..
Traer: hente noget med sig hjem/bringe
Los sábados: lørdagene oversættes: om lørdagen
Diminutiv: -ito. Anvendes hyppigt på Cuba
Gerundium: Med at.. Som engelsk: working..
Pero betyder men. Men (derimod) hedder sino
La flautista. Her er det en kvindelig fløjtespiller
Llevar + Gerundium. Har gjort noget…
Gerundium: Ved at.. Som engelsk: offering/looking/travelling
Udtaleregel: ávila. – ítalo Ikke accent på store bogstaver
Al + navneform svarer til: Da han…
Mejor: gradbøjning af Bien: Bedre
Det sidste tillægsord i opremsningen retter sig efter
hunkønsnavneordet: (serie televisiva) ellers hankøn.
Tuvo. af Tener – Estuvo af Estar. uregelmæssig præteritum
Datidskonjunktiv.
Styres her af: querían que/le gustaría que
Ir + Gerundium. Noget sker lidt efter lidt
Fortidsfremtid (Konditionalis)
Cuando styrer konjunktiv, når det peger frem i tid (Ser –Fuera)
Ren/Ægte Fremtid.
Hacer + que styrer konjunktiv
Verber på –uir ændres til –y (%1.& 2.pers/flertal)
Lo que + Konjunktiv ved noget fremtidigt/ubestemt Hacer + que styrer konjunktiv Verber på –uir ændres til –y (¸1.& 2.pers/flertal) Lo que +  Konjunktiv ved noget fremtidigt/ubestemt

La amarilla side

21B–23A/B
21C–23A/B
49A
49B
36B–D-E
25A

54G-H
55B-58A
50B-C
21C–23A/B
63R
57B/C
13B
21B–23A/B
12B-19B
62E

50F


50H
63
43C
47H
50E–54H
17A
63
32P
57A–57E
9D
6C
12A
24A
63
47H
47C-D
15D–26D


50E-54H
41A
17B
25A-B
50A-B
24E
17A
71F
18C
21E-H
12F
61A
21C-23B
62B
23B-D-E
21G -J-K
60D
31A
47A
36A
14E
32P
75C
72C
16D
32O
54D
14E
32E
32P
9D
36Q
18F

57A
64A
63B – 63O
32D
53
63Q – 64E
52A
63
43C
63

Click to listen highlighted text!